ДГ №3 "Пролетен цвят"
Дом за Вашите деца

За нас

Дейността на ДГ №3 „Пролетен цвят” е организирана така, че в центъра на образователния процес се поставя детето с неговите потребности, интереси и способности. Основна задача в работата на колектива е модернизация на образователния процес, както и на средата, в която се възпитават и обучават децата.

 • Мисия

Осигуряване на цялостно развитие на детската личност и осъществяване на приемственост в подготовката за училище чрез използване на разнообразни подходи от квалифицирани педагогически специалисти в сътрудничество със семейството, подкрпящата среда и обществото като цяло.

 • Визия

ДГ №3 „Пролетен цвят” е място за непрекъснато развитие на детската личност и формиране на общочовешки добродетели в процеса на израстване; пространство на сигурност;  център за сътрудничество между деца-родители-учители.

 • Цел

Полагане основите на учене през целия живот и осигуряване на равен достъп за развитие  чрез предоставяне на качествено, ефективно и отговарящо на съвременните тенденции възпитание и образование.

Основни приоритети

 • Повишаване на качеството и ефективността на предучилищното образование и възпитание
 • Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на децата
 • Равен достъп за всички деца
 • Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми и създаване на условия за публична изява, инициатива и творчество на децата
 • Осъществяване на пълноценно гражданско образование и възпитание
 • Осигуряване на висока материална и технологична обезпеченост на образователния процес
 • Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в детската градина
 • Усъвършенстване системата за квалификация
 • Мотивиране на учителския колектив
 • Участие в национални и европейски програми и проекти
 • Взаимодействие с родителската общност
 • Осигуряване на положителна работна атмосфера

Най-важната задача за колектива на ДГ №3 „Пролетен цвят” е съхранението на индивидуалността на всяко дете. Образователната и възпитателната дейност е ориентирана към многообразните личностни потребности в рамките предучилищната образователна политика – всяко дете, постъпило в детското заведение има право да получи качествено образование, което отговаря на нуждите и способностите му.