ДГ №3 "Пролетен цвят"
Дом за Вашите деца

Проекти и програми

Детска градина №3 "Пролетен цвят" работи по различни Национални и Европейски програми и проекти:

> Програма „Училищно мляко” и  програма „Училищен плод” към ДФ „Земеделие”

> Програма "Квафикация на педагогическите специалисти"

> През 2017г. детската градина печели финансиране на стойност 2515,00 лева с проект по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ и са закупени 3 бр. преносими компютри за работа в групите и 1 бр. мултимедиен проектор

> През 2018г. детската градина печели финансиране на стойност 4356,80 лева с проект по Национална кампания "За чиста околна среда" на ПУДООС и МОСВ и са закупени съоражения за игра на открито за двора на централната сграда

> През 2019г. детската градина започва работа по Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" като с финансирането са назначени ресурсен учител и помощник на учителя за работа с децата със специални образователни потребности

 

> През 2020г. детската градина печели интерактивна дъска по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

> През 2022г. детската градина печели финансиране по Национална програма "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда" за оборудване за площадка по БДП.

> През 2023г. детската градина започва работа по проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" като с финансирането са назначени логопед и помощник-възпитател.