ДГ №3 "Пролетен цвят"
Дом за Вашите деца

Хранене

Организацията на детското хранене в ДГ №3  "Пролетен цвят" се осъществява при спазаване на Наредба №2/07.03.2013 г. за храненето на децата от 0 до 3 год.; Наредба №6/10.08.2011 год. за Здравословно хранене на децата от 3 до 6 години и Наредба №9/16.09.2011г за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните предлагани в детските заведения и училищата, както и към храните, предлагани при организирани мероприятия за децата и учениците, както и  съответните рецептурници за приготвяне на храна .

> Хранителният режим на децата в детската градина е четирикратен и включва сутрешна закуска, обяд и две подкрепителни закуски – преди и след обяд;

> Храната се приготвя по предварително изготвено седмично  меню , разработено от специалист-технолог в съответствие с изискванията на горепосочените Наредби и покриващо нормите за рационалното хранене на децата.

> Седмичното меню се изготвя общо за детските градини в община Перник от технолог.

> При необходимост могат да се правят промени в менюто, като директорът се уведомява своевременно за промените, съгласува се мед.сестра и се изготвя протокол.

> Храненето на децата в детскaта градина е съобразено с изискванията на гореописаните Наредби и се осъществява чрез: прием на пълноценна и разнообразна храна; достатъчен прием на плодове и зеленчуци; ограничаване приема на мазнини, захар, сол; прием на достатъчно количество течности

> Количеството и вида на хранителните продукти е съобразено и се прилага съгласно препоръчителните среднодневни продуктови набори, посочени в Наредба №9 и Наредба № 6 за здравословно хранене на децата .

> В детската градина се използват храни, които отговарят на изискванията за качество и безопасност съгласно Закона за храните и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

> Храните се придружават с документи, доказващи тяхната безопасност, съгласно действащото законодателство.

> Хранителните продукти се доставят в ДГ №3  "Пролетен цвят" от фирма доставчик, участвал и спечелил след провеждането на процедура по ЗОП.

> При приготвянето на храната се прилагат здравословни кулинарни технологии, които съхраняват витамините и предотвратяват образуването на вредни за здравето вещества –  варене, задушаване и печене на умерена температура.

> Готовата храна се взима от кухнята и се разпределя на децата в групите от пом. възпитателите при спазване на всички норми за количество, хигиена и култура на хранене. Взимането на храната от кухнята се контролира от мед. сестра, а контролът по разпределянето и сервирането на храната в групите се осъществява от учителите на смяна.  Храната се сервира за консумация в индивидуални съдове.

> От храната ежедневно се отделят проби, които се съхраняват в продължение на 48 часа при температура 0-4 градуса, съгласно изискванията на нормативните документи по Закона за храните. Пробите от петъчното меню се съхраняват до понеделник на обяд.

> Не се допуска използването и предлагането на храна, приготвена и останала от предишния ден.

> Забранява се влизането на външни лица в кухнята, включително собствени деца и роднини на персонала.

> Забранява се изнасянето на готова храна и хранителни продукти под каквато и да е форма извън детското заведение.

Лицата, които работят с храни подлежат на предварителни и периодични медицински прегледи (Наредба №53 за мед.прегледи на постъпващите и работещите в хранителните , комуналните обекти и здравните заведения)

По повод рождени дни, чествания и др., наричани общо „празници”, в ДГ могат да се внасят само пакетирани бонбони. Забранява се внасянето на торти, сладкиши, напитки и други хранителни изделия.